PRO-QUO HEALTH
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum wraz z PIKMED Polinnovation Sp. z o.o., jako partnerem rozpoczął realizację projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz administracji rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym do lepszej opieki nad pacjentem.
Z dniem 02.10.2017 została uruchomiona rekrutacja na szkolenia w ramach projektu PRO-QUO HEALTH.
PROCES REKRUTACJI W TOKU - SZKOLENIA E-LEARNINGOWE.
REKRUTACJA NA STUDIA ORAZ SZKOLENIA STACJONARNE - ZAKOŃCZONA.Szkolenia e-learningowe


400 uczestników
Szkolenia stacjonarne


100 uczestników
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum

100 uczestników
1. Szkolenia e-learningowe w wymiarze 22 godzin, składające się z trzech modułów: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA lub EBM (22 godziny). Kandydat ma prawo wyboru jednego z dwóch szkoleń: EBM (Evidence Based Medicine) oraz HTA (Health Assessment Technology). Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie otrzymanie certyfikatu - TRWA REKRUTACJA
2. Szkolenia stacjonarne z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i HTA w wymiarze 16-godzinnym, poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym w wymiarze 8 godz. (łącznie 24 godz.). Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie otrzymanie certyfikatu.

Terminy i lokalizacja szkoleń stacjonarnych stacjonarnych – (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
 • Kraków: 2-3.II.2019; 9-10.II.2019; 2-3.III.2019, 18-19.V.2019
 • Warszawa: 23-24.II.2019, 27-28.IV.2019, 11-12.V.2019
 • Wrocław: 9-10.III.2019
 • Poznań: 16-17.III.2019
 • Gdańsk: 23-24.III.2019
3. Studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA). Studia w wymiarze 160 godzin będą odbywać się w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu, będzie przygotowanie pracy dyplomowej. – ZAKOŃCZONE

Na mocy Zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 26 stycznia 2018 roku, od roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM zostały utworzone dwusemestralne studia podyplomowe HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Terminy zjazdów obu edycji:
I edycja II edycja I edycja II edycja
I semestr studiów  I semestr studiów  II semestr studiów  II semestr studiów 
Sesja I
3.03.2018
4.03.2018
Sesja I
10.03.2018
11.03.2018
Sesja VII
22.09.2018
23.09.2018
Sesja VII
29.09.2018
30.09.2018
Sesja II
17.03.2018
18.03.2018
Sesja II
24.03.2018
25.03.2018
Sesja VIII
6.10.2018
7.10.2018
Sesja VIII
13.10.2018
14.10.2018
Sesja III
7.04.2018
8.04.2018
Sesja III
14.04.2018
15.04.2018
Sesja IX
20.10.2018
21.10.2018
Sesja IX
27.10.2018
28.10.2018
Sesja IV
21.04.2018
22.04.2018
Sesja IV
12.05.2018
13.05.2018
Sesja X
17.11.2018
18.11.2018
Sesja X
24.11.2018
25.11.2018
Sesja V
26.05.2018
27.05.2018
Sesja V
9.06.2018
10.06.2018
Sesja VI
16.06.2018
17.06.2018
Sesja VI
23.06.2018
24.06.2018
ZASADY REKRUTACJI
 1. Uczestnikami Projektu mogą być: pracownicy administracyjni i zarządzający podmiotów leczniczych tj. dyrektorzy i kierownictwo szpitali, dyrektorzy ds. administracyjnych i finansowych, osoby zajmujące stanowiska ds. finansowych, ordynatorzy, kierownicy klinik, pielęgniarki oddziałowe, rejestratorzy/-torki, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych pracownicy medyczni pełniący w swych obowiązkach funkcje kierownicze i administracyjne, przedstawiciele płatnika publicznego (NFZ), przedstawiciele podmiotów tworzących, konsultanci krajowi i wojewódzcy.
 2. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkoleń.
 3. Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia:
  • a. osobiście, składając komplet wymaganych dokumentów w Biurze Projektu
  • b. przesłać je listem poleconym (decyduje data wpływu) do Biura Projektu

 4. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w załączniku.

REKRUTACJA NA STUDIA ORAZ SZKOLENIA STACJONARNE ZAKOŃCZONA. TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
Lider Projektu:
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
Partner Projektu:
PIKMED Polinnovation Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 7
45-316 Opole
Kierownik Projektu:
mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
e-mail: magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl

Biuro Projektu PQH:
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20, p. 146a (dokumenty składać można również w sekretariacie IZP – I piętro)
31-531 Kraków
tel: 012 433 28 29
e-mail: sekretariatpqh@cm-uj.krakow.pl
fax: 012 421 74 47
--------------------------------------------------
Godziny otwarcia Biura Projektu:
- wtorek godz. 8.30-16.30
- środa godz. 8.30-16.30
- piątek godz. 9.00-13.00
Godziny otwarcia Sekretariatu IZP: poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30