PRO-QUO HEALTH
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum wraz z PIKMED Polinnovation Sp. z o.o., jako partnerem rozpoczął realizację projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz administracji rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym do lepszej opieki nad pacjentem.
Z dniem 02.10.2017 została uruchomiona rekrutacja na szkolenia w ramach projektu PRO-QUO HEALTH.
Proces rekrutacji w toku.
Decyzje Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu się na STUDIA PODYPLOMOWE będą podejmowane w styczniu 2018 roku.
Ze względu na wydłużony proces rekrutacji terminy SZKOLEŃ STACJONARNYCH oraz rozpoczęcie SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH zostają przesunięte.
Nowe terminy szkoleń zostaną podane później.


Szkolenia e-learningowe


400 uczestników
Szkolenia stacjonarne


100 uczestników
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum

100 uczestników
1. Szkolenia e-learningowe w wymiarze 22 godzin, składające się z trzech modułów: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA lub EBM (22 godziny). Kandydat ma prawo wyboru jednego z dwóch szkoleń: EBM (Evidence Based Medicine) oraz HTA (Health Assessment Technology). Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie otrzymanie certyfikatu.
2. Szkolenia stacjonarne z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze 16 godzinnym, poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym - HTA w wymiarze 8h. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie otrzymanie certyfikatu.

Szkolenia stacjonarne prowadzone będą w:
 • Krakowie
 • Warszawie
 • Gdańsku
 • Poznaniu
 • Wrocławiu
 • Rzeszowie
3. Studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA). Studia w wymiarze 160 godzin będą odbywać się w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu, będzie przygotowanie pracy dyplomowej.
ZASADY REKRUTACJI
 1. Uczestnikami Projektu mogą być: pracownicy administracyjni i zarządzający podmiotów leczniczych tj. dyrektorzy i kierownictwo szpitali, dyrektorzy ds. administracyjnych i finansowych, osoby zajmujące stanowiska ds. finansowych, ordynatorzy, kierownicy klinik, pielęgniarki oddziałowe, rejestratorzy/-torki, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych pracownicy medyczni pełniący w swych obowiązkach funkcje kierownicze i administracyjne, przedstawiciele płatnika publicznego (NFZ), przedstawiciele podmiotów tworzących, konsultanci krajowi i wojewódzcy.
 2. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkoleń.
 3. Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia:
  • a. osobiście, składając komplet wymaganych dokumentów w Biurze Projektu
  • b. przesłać je listem poleconym (decyduje data wpływu) do Biura Projektu

 4. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w załączniku.

Lider Projektu:
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
Partner Projektu:
PIKMED Polinnovation Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 7
45-316 Opole
Kierownik Projektu:
mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
e-mail: magdalena.mrozek-gasiorowska@uj.edu.pl

Biuro Projektu:
lic. Patrycja Kucia
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20, p. 146a
31-531 Kraków
tel: 012 433 28 29
e-mail: patrycja.kucia@cm-uj.krakow.pl
fax: 012 421 74 47
--------------------------------------------------
Pon. 8.00 - 15.30
Śr. 8.00 – 14.00
Czw. 8.00 – 15.30